Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

 

Вимоги до рукописів авторських праць

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Кожна надіслана стаття має містити таку інформацію:

 

Шифр УДК (обов’язково)

DOI:

Ім’я та прізвище автора

науковий ступінь, вчене звання, посада

Місце роботи; місто, країна (у дужках)

(усі відомості наводяться у називному відмінку українською мовою)

ORSID, електронна пошта, номер телефону

 

Наприклад:

 

УДК: 94(477)

DOI:

 

Микола Заболотний

кандидат філософських наук, доцент,

доцент кафедри філософії,

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

(Харків, Україна)

ORCID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Електронна пошта: mz@gmail.com,

Номер телефону: +380960000000

 

НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)

Анотація українською мовою (до 600800 знаків з пробілами).

Ключові слова українською мовою (від 5 до 8).

 

Текст статті

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Втім, з урахуванням вимог наукометричних баз Scopus і Web of Science, вихідні дані архівних і музейних джерел включаються не до загального списку використаних матеріалів, а до підрядкових посилань в кінці сторінки та оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне Посилання. Загальні положення та правила складання” К.: УкрНДНЦ, 2016. С. 13–15.

 

Наприклад:

 

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА:

Підрядкове посилання у кінці сторінки

(у тексті нумерацію посилань застосовувати наскрізну):

 1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 3959. Оп. 2. Спр. 12 (назва документу зі справи). Арк. 25.
 2. ЦДАВО України. Ф. 3959. Оп. 2. Спр. 12 (назва документу зі справи). Арк. 27.
 3. Державний Архів Львівської області (далі – ДАЛО). Ф. Оп. 1. Спр. 70 (назва документу зі справи). Арк. 30.
 4. ДАЛО. Ф. Оп. 1. Спр. 70 (назва документу зі справи). Арк. 32.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

(в алфавітному порядку та їх посилання в тексті)

Наприклад:

Державний документ:

Посилання в тексті:

(Аналітична доповідь. 2018, с. 159).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 1):

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році”. (2018). Київ: НІСД, 1316 с.

Електронні ресурси (без автора):

Посилання в тексті:

(В Міністерстві оборони України буде створено Раду волонтерів. 2014).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 4):

В Міністерстві оборони України буде створено Раду волонтерів. (2014). URL: https://www.mil.gov.ua/news/2014/10/02/v-ministerstvi-oboroni-ukraini-bude-stvoreno-radu-volonteriv-general-polkovnik-valerij-geletej [дата зверн.: 11.11.2020].

Електронні ресурси (з автором):

Посилання в тексті:

(Матяш, М. 2017).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 12):

Матяш, М. (2017). Одним із найбільш значущих результатів Революції Гідності стало виникнення волонтерського руху. Укрінформ, 14 жовтня 2017 року. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalnee-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html [дата зверн.: 11.11.2020].

Кандидатська дисертація:

Посилання в тексті:

(Вашкович, В. В. 2018, с. 140).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 5):

Вашкович, В. В. (2018). Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. Харків, 220 с.

Автореферат дисертації:

Посилання в тексті:

(Волониць, В. С. 2007, с. 15).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 6):

Волониць, В. С. (2007). Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина XVII – ХІХ ст.) (автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – Історія України). Донецьк, 20 с.

Стаття в журналі з DOI:

Посилання в тексті:

(Новікова, В. Г. 2019, с. 39).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 13):

Новікова, В. Г. (2019). Місце та роль жінок у волонтерському русі в період проведення АТО (2014–2018). Воєнно-історичний вісник. № 2 (32), с. 38–50. DOI:http:dx.doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-38-50.

Стаття в журналі без DOI:

Посилання в тексті:

(Гозуватенко, С. П. 2015, с. 68).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 8):

Гозуватенко, С. П. (2015). Постать генерала Михайла Омелянович-Павленка за оцінками його сучасників. Воєнно-історичний вісник. № 1 (15), с. 64–71.

Матеріали конференцій:

Посилання в тексті:

(Пастернак, О. Д. 2020, с. 104–105).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 14):

Пастернак, О. Д. (2020). Трагедія Бабиного Яру у фокусі музейних джерел. Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Україна, 27 листопада 2020 р. Київ: НУОУ, с. 104–105.

Закон України:

Посилання в тексті:

(Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності. 2015).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 15):

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності: Закон України від 05.03.2015 р. № 246-VIIІ. (2015). Відомості Верховної Ради України. № 22. Ст. 146.

КНИГИ:

Один автор:

Посилання в тексті:

(Грицюк, В. М. 2010, с. 60).

В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 10):

Грицюк, В. М. (2010). Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на території України. Київ: НАН України. Інститут історії України, 150 с.

Два автори:

Посилання в тексті:(Вєдєнєєв, Д. В. & Биструхін, Г. С. 2006, с. 24).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 7):

Вєдєнєєв, Д. В. & Биструхін, Г. С. (2006). Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945). Київ: Ґенеза, 408 с.

Від трьох до шести авторів:

Посилання в тексті:(Шуст, Р. М., Крижанівський, А. Л., Целуйко, О. П., Швець, В. Є., Вовчак, О. Д. & Комаринська, З. М. 2011, с. 125).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 23):

Шуст, Р. М., Крижанівський, А. Л., Целуйко, О. П., Швець, В. Є., Вовчак, О. Д. & Комаринська, З. М. (2011). Гроші України. Київ: УБС НБУ; Харків: ТОВ «Видавництво “Фоліо”», 502 с.

Багатотомне видання:

Посилання в тексті:(Смолій, В. А. (ред.). 2011, с. 244).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 17):

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження (в 2 т., Т.1). Київ: Ніка-Центр, 696 c.

Редактор (без автора):

Посилання в тексті:(Станко, В. Н. (голов. ред.). 2002, с. 315).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 18):

Станко, В. Н. (голов. ред.). (2002). Історія Одеси. Одеса, 560 с.

Редактор і керівник авторського колективу:

Посилання в тексті:(Сиротенко, А. М. (за заг. ред.). 2020, с. 120).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 19):

Сиротенко, А. М. (за заг. ред.). (2020). Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України: монографія. Колектив авторів. К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 176 с.

Без автора (або ред. колегія):

Посилання в тексті:(Смолій, В. А. (ред.). 2011, с. 318).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 16):

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Нариси історії української революції 1917 –1921 років (кн. 1). Київ: НВП «Видавництво “Наукова думка”» НАН України, 390 с.

Упорядники:

Посилання в тексті:(Голько, О., Тучак, О. & Халак, Н. (упоряд.). 2014, с. 78).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 9):

Голько, О., Тучак, О. & Халак, Н. (упоряд.). (2014). Українські жертви Волині 1938 – 1944 pp. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район. Львів, 96 с.

Автор і перекладач:

Посилання в тексті:(Зомбарт, В. 2003, с. 68).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 11):

Зомбарт, В. (2003). Евреи и хозяйственная жизнь: авториз. перевод с немецкого Г. Гросман (ред. пер.). Київ: МАУП, 229 с.

Перевидання:

Посилання в тексті:(Бойко, О. Д. 2014, с. 125–127).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 2):

Бойко, О. Д. (2014). Історія України: Навчальний посібник (5-е вид., доп.). Київ: Академвидав, 720 с.

Частина книги:

Посилання в тексті:(Шевченко, В. В. 2011, с. 630).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 22):

Шевченко, В. В. (2011). Розвиток галузей промисловості. (Ред. В. А. Смолій). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження (в 2 т. Т. 1). Київ: Ніка-Центр, с. 626–632.

Стаття в збірнику наукових праць (один автор):

Посилання в тексті:(Боровой, С. Я. 1982, с. 162).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 3):

Боровой, С. Я. (1982). Особливості формування населення міст Південної України в дореформений період. Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. № 16, c. 63–68.

Стаття в збірнику наукових праць (двох і більше авторів):

Посилання в тексті:(Шамрай, В. О. & Ольховський, М. А. 2015, с. 141).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 20):

Шамрай, В. О. & Ольховський, М. А. (2015). Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 4 (81), с. 139–144.

Посилання в тексті:

(Shchipanskiy, P., Savchenko, V., Martyniuk, O. & Kostiuk, I. 2020, рр. 1302–1308).В списку використаних джерел і літератури (див. у References позицію 21):

Shchipanskiy, P., Savchenko, V., Martyniuk, O. & Kostiuk, I. (2020). Air defense planning from an impact of a group of unmanned aerial vehicles based on multi-agent modeling. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Vol. 8. No. 4. рр. 1302–1308.

REFERENCES

(Транслітерований латиницею список використаних джерел і літератури у тому порядку, що й в основному списку).

В квадратних дужках додається переклад назви книги чи статті англійською мовою. Вказується також мова оригіналу, наприклад: [in Ukrainian]; [in English], а не країну походження публікації [in USA]; або [in English] чи [in French], а не [in Canada]. Увага! Для видань, які мають офіційну назву англійською, наводиться саме вона.

Тексти українською мовою транслітеруються згідно з Постановою Кабміну України від 27.01.2010 № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (https://slovnyk.ua/translit.php).

Тексти російською мовою – за системою Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

 

REFERENCES

 

Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2018 rotsi” (2018). [Analytical Report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in 2018”]. Kyiv: NISS, 1316 s. [in Ukrainian].

Boiko, O. D. (2014). Istoriia Ukrainy: Navchal'nyj posibnyk [History of Ukraine: Textbook] (5th ed.). Kyiv: Akademvydav, 720 s. [in Ukrainian].

Borovoi, S. Ya. (1982). Osoblyvosti formuvannia naselennia mist Pivdennoi Ukrainy v doreformenyj period [Features of population formation in the cities of Southern Ukraine in the pre-reform period]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrains'koi RSR. № 16, s. 63–68. [in Ukrainian].

V Ministerstvi oborony Ukrainy bude stvoreno Radu volonteriv. (2014). [A Council of Volunteers will be established in the Ministry of Defense of Ukraine]. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2014/10/02/v-ministerstvi-oboroni-ukraini-bude-stvoreno-radu-volonteriv-general-polkovnik-valerij-geletej [Accessed: 11.11.2020]. [in Ukrainian].

Vashkovych, V. V. (2018). Kupetstvo Kharkivs'koi hubernii (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Merchants of Kharkiv province (the second half of 19th – beginning of 20th century)]. (Candidate’s thesis). Kharkiv, 220 s. [in Ukrainian].

Volonyts, V. S. (2007). Torhovel'no-komertsijna diial'nist' hrekiv-kuptsiv v Ukraini (seredyna XVII – XIX st.) [Trade and Commerce of the Greek Merchants in Ukraine (middle of XVII – XIX)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Donetsk, 20 s. [in Ukrainian].

Vyedyenyeyev, D. V. & Bystrukhin, H. S. (2006). Mech i tryzub. Rozvidka i kontrrozvidka rukhu ukrayinskykh natsionalistiv ta UPA (1920–1945). [Sword and trident. Intelligence and counterintelligence of the movement of Ukrainian nationalists and the UPA (1920-1945)]. Kyiv: Geneza, 408 с. [in Ukrainian].

Hozuvatenko, S. P. (2015). Postat henerala Mykhaila Omelianovych-Pavlenka za otsinkamy yoho suchasnykiv [The figure of General Mikhail Omelyanovich-Pavlenko according to his contemporaries]. Voienno-istorychnyi visnyk. № 1 (15), s. 64–71. [in Ukrainian].

Holko, O., Tuchak, O. & Khalak, N. (comps.). (2014). Ukrains'ki zhertvy Volyni 1938 ‒ 1944 pp. u kartakh i tablytsiakh. Volodymyr-Volyns'kyj rajon [Ukrainian victims of Volhynia 1938 – 1944 in maps and tables. Volodymyr-Volynskyi district]. Lviv, 96 s. [in Ukrainian].

Hrytsyuk, V. M. (2010). Stratehichni ta frontovi operatsiyi Velykoyi Vitchyznyanoyi viyny na terytoriyi Ukrayiny [Strategic and frontline operations of the Great Patriotic War on the territory of Ukraine]. Kyiv: NAN Ukrayiny. In-t istoriyi Ukrayiny, 150 с. [in Ukrainian].

Zombart, V. (2003). Evrei i xozyajstvennaya zhizn' [Jews and economic life]: avtoriz. per. s nem. (G. Grosman, Trans.). Kyiv: MAUP, 229 s. [in Russian].

Matiash, M. (2017). Odnym iz naibilsh znachushchykh rezultativ Revoliutsii Hidnosti stalo vynyknennia volonterskoho rukhu [One of the most significant results of the Revolution of Dignity was the emergence of the volunteer movement]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html [Accessed: 11.11.2020]. [in Ukrainian].

Novikova, V. H. (2019). Mistse ta rol zhinok u volonterskomu rusi v period provedennia ATO (2014–2018) [The place and role of women in the volunteer movement during the ATO (2014–2018)]. Voienno-istorychnyi visnyk. № 2 (32), s. 38–50. DOI: http:dx.doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-38-50. [in Ukrainian].

Pasternak, O. D. (2020). Trahediia Babynoho Yaru u fokusi muzeinykh dzherel [The tragedy of Babyn Yar in the focus of museum sources]. Ukrainske viisko: suchasnist ta istorychna retrospektyva: Zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, Ukraina, 27 lystopada 2020 r. Kyiv: NUOU, s. 104–105. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo volonterskoi diialnosti [On amendments to some laws of Ukraine on volunteering]: Zakon Ukrainy vid 05.03.2015 r. № 246-VIII. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 22, art. 146. [in Ukrainian].

Smolii, V. A. (ed.). (2011). Narysy istorii ukrains'koi revoliutsii 1917 – 1921 rokiv [Essays on the history of the Ukrainian revolution of 1917 – 1921]. (Vol. 1). Kyiv: NVP «Vydavnytstvo “Naukova dumka” NAN Ukrainy», 390 s. [in Ukrainian].

Smolii, V. A. (ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia [Economic history of Ukraine: Historical and economic research]. (Vol. 1). Kyiv: Nika-Tsentr, 696 s. [in Ukrainian].

Stanko, V. N. (ed.). (2002). Istoriia Odesy [History of Odessa]. Odesa, 560 s. [in Ukrainian].

Syrotenko A. M. (ed.). (2020). Voienni aspekty protydii “hibrydnii” ahresii: dosvid Ukrainy: monohrafiia [Military aspects of counteracting “hybrid” aggression: the experience of Ukraine: a monograph]. Kolektyv avtoriv; K.: NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 176 s. [in Ukrainian].

Shamrai, V. O. & Olkhovskyi M. A. (2015). Suchasnyi stan ofitsiinoho vyznannia volonterskoi diialnosti v Ukraini [The current state of official recognition of volunteering in Ukraine]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. № 4 (81), s. 139–144. [in Ukrainian].

Shchipanskiy, P., Savchenko, V., Martyniuk, O. & Kostiuk, I. (2020). Air defense planning from an impact of a group of unmanned aerial vehicles based on multi-agent modeling. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Vol. 8. No. 4. рр. 1302–1308. [in English].

Shevchenko, V. V. (2011). Rozvytok haluzei promyslovosti [Development of industries]. (Red. V. A. Smolii). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (v 2 t. T. 1). Kyiv: Nika-Tsentr, s. 626–632. [in Ukrainian].

Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D. & Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy [Money of Ukraine]. Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio, 502 s. [in Ukrainian]. 

Ім’я та прізвище автора латиницею

Науковий ступінь, вчене звання, посада,

Місце роботи; місто, країна (у дужках) – англійською мовою у називному відмінку

(місто, країна)

ORSID

Наприклад:

Mykola Zabolotnyi

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.),

Associate Professor,

Associate Professor of Department of Philosophy,

Ivan Kozhedub Kharkiv National University of the Air Force

(Kharkiv, Ukraine)

ORCID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

 

НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою)

Анотація англійською мовою (від 1800 знаків з пробілами).

Ключові слова англійською мовою (від 5 до 8).

Вимоги до подання статті

 1. За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.
 2. Файл подання є документом Microsoft Word у форматі
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Якщо матеріали, на які посилається автор, мають DOI – він обов’язково вказується у списку літератури.
 5. Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; всі ілюстрації, графіки та таблиці, а також якісні фотографії розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 6. Статті та інформацію про авторів надсилайте на офіційну пошту журналу: voyen_ist@ukr.net з поміткою в полі “Тема” – «Матеріал для “Воєнно-історичного вісника”».
 7. Обсяг рукопису (основного тексту статті, без анотацій, списку використаних джерел і літератури та references) не більше 20 тисяч знаків (з пробілами).
 8. Стаття, що подається англійською мовою, її текст супроводжується анотацією (від 1800 знаків з пробілами) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською мовою. Анотація англійською мовою має 600–800 знаків.
 9. Скорочення та абревіатури у тексті статті обов’язково мають бути розписаними повністю. Наприклад: Науково-дослідний інститут (далі – НДІ), підводний човен (далі – пч).
 10. Як елемент комп’ютерного кодування текстів – нерозривний пробіл – використовувати у наступних випадках: між двома ініціалами і між ініціалами та прізвищем (“Т. Г. Шевченко”); між скороченим зверненням та прізвищем (“м-р Сміт”), а також після географічних скорочень (“м. Київ”); всередині скорочень та їм подібні (“і т. д.”, “т. ч.”); між числами та одиницями вимірювання, які відносяться до них (“12 кг”, “1981 рік”).
 11. Для вирізнення прямої мови, цитат, заголовків, назв, а також слів, ужитих у непрямому, найчастіше іронічному значенні у статті використовувати лапки наступного формату: “Алмаз”. Якщо в цитованому тексті або в прямій мові, узятих у лапки, є інші цитування, а також власні назви та інші слова або вислови, що мають уживатися в лапках, використовувати лапки наступної форми: «Науково-виробничий комплекс “Прогрес”».
 12. Список використаних джерел і літератури розміщується у кінці роботи на окремій сторінці. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті статті. Кожне джерело, процитоване в статті має з’явитися у списку використаних джерел і літератури. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті. Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього).

Якщо зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв робіт; до року публікації в такому випадку приєднується мала латинська літера a, b, c …

Наприклад:

Илларионов, А. (2013a). Два героя. Раушан Абдуллин и Сергей Шевелев. Радио Эхо Москвы: Блог Андрея Илларионова, 06 ноября. URL: https://echo.msk.ru/blog/aillar/1192808-echo/ [дата зверн.: 12.01.2021].

Илларионов, А. (2013b). Жертвоприношение миротворцев. Показания свидетелей. Радио Эхо Москвы: Блог Андрея Илларионова, 21 октября. URL: https://echo.msk.ru/blog/aillar/1181606-%20echo/ [дата зверн.: 12.01.2021].

Илларионов, А. (2013c). За что Медведев наградил 10-ю бригаду спецназа орденом Жукова? Радио Эхо Москвы: Блог Андрея Илларионова, 02 ноября. URL: https://echo.msk.ru/blog/aillar/1189776-echo/ [дата зверн.: 12.01.2021].

За наявності кількох праць одного року публікації зі спільним першим автором, у списку спершу ставиться посилання з меншою кількістю авторів.

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.