Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

 

Вимоги до рукописів авторських праць

 

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та містять такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок  із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Зазначені елементи можуть бути виокремленні як підрозділи, або не виділятися в тексті.

Стаття подається в одному примірнику українською (англійською) мовою з підписом автора на останній сторінці.

 

Стаття оформляється за зразком:

 

кваліфікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) статті; прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце

роботи;

назва статті (великими літерами); анотація, подана мовою тексту публікації; ключові слова;

основний текст;

список використаних джерел і літератури, оформлюється з урахуванням національних стандартів України: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформатизації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання, ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Список References оформлюється відповідно до стандарту APA (American Psychological

 

Association Stile). Рекомендується користуватись системами автоматичної транслітерації: для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit. kh.ua/#passport); для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

      Статтю супроводжують розширеною анотацією (резюме) англійською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) та розміщують після References;

формат сторінки – А 4.

Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 друк. арк. (20 тис. друкованих знаків).

       До статті обов’язково додаються:

      а) її електронна версія на диску CD-R (CD-RW) чи на електронну пошту: voyen_ist@ukr.net (окремим файлом, назва якого має містити прізвище автора, наприклад, “Петренко.doc”) у форматі *.doc або *.rtf набрану в текстовому ре- дакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, (кегель 12), міжстрічковий інтервал – 1, відступи зверху, знизу та справа –2 см, зліва –2,5 см (малюнки, які супроводжують текст, мають бути у форматі PDF, JPEG, або збережені як документ Word; сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються; б) для здобувачів та ад’юнктів (аспіратів) обов’язково рекомендацію кафедри (відділу, управління, навчального закладу) оформлену витягом із протоколу засідання кафедри (відділу, управління, навчального закладу) та рецензію доктора або кандидата наук за фахом;

    в) як виняток, за відсутності рекомендації кафедри (відділу, управління, навчального закладу) можна подати рекомендацію наукового керівника щодо публікації статті;

     г) довідка про авторів на окремій сторінці.

Погляди авторів статей можуть не співпадати з поглядами редакції збірника.

Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент.

Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, авторам не повертаються.

 

Зразок оформлення статті

 

УДК

Прізвище й ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи (організації), де працює автор (місто, країна)

 

 

НАЗВА СТАТТІ

 

     Анотація до статті має бути об’ємом 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків тексту), в якій стисло викладаються актуальність, мета та зміст публікації.

   Ключові слова.

 

Текст статті подається згідно вимог керівних документів, з обов’язковим додержанням наступних елементів:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 

Посилання у тексті на літературу оформляються у квадратних дужках (на- приклад, [3, с. 31]) відповідно до списку використаних джерел і літератури, що складається в алфавітному порядку або у порядку посилання на публікацію та розміщеного наприкінці тексту.

 

Список використаних джерел і літератури

 

Наприклад:

  1. Баранов Н. Допустима ли для христианина присяга? / протоиерей Николай Баранов // Киевский православный портал. Под покровом Архистратига Ми- хаила : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://arhistratig.in.ua/2012/09/05/ dopustima-li-dlya-xristianina-prisyaga-2/
  2. Галузевий державний архів Міністерства оборони України (далі – ГДА МО України), ф. 3657, оп. 18640, спр. 3, 106 арк.
  3. Голыжников И.А. Армия императорского Рима. І–ІІ вв. н.э. – М. : ООО «Изд-во Астрель» : ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 48 с.
  4. Євенко І.П. Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи Рим- ської республіки другої пол. ІІ – І ст. до н.е. : Дис................. канд. іст. наук: 07.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 201 с.

 

 

References

 

References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою.

 

Розширена анотація (резюме)

 

Стаття, що подається англійською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією (резюме) обсягом не менше 1800 друкованих знаків із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською мовою.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.