ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ ЗАВДАННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (2014–2018)

Автор(и)

  • I.G. Yevsieiev

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-34-45

Ключові слова:

антитерористична операція, сили оборони, учасники до- бровольчих формувань, правовий статус, учасник бойових дій, міжнародне гу- манітарне право

Анотація

Автором статті проаналізовано держані рішення щодо надання правого ста- тусу учасника бойових дій учасникам добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту територіальної цілісності України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – АТО) у взаємодії із вій- ськовими частинами (підрозділами) Збройних Сил (далі – ЗС України), Міністер- ства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії Украї- ни, Служби безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами (далі – сили оборони).

Увагу зосереджено на об’єктивній потребі визначення правового статусу учасників добровольчих формувань, що на першому етапі АТО не увійшли до сил оборони.

Біографія автора

I.G. Yevsieiev

науковий співробітник науково- дослідного центру воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) 

Посилання

Kryvyziuk L., Mokoivets V. Dobrovolchi bataliony na zakhysti vitchyzny pid chas provedennia ATO / L. Kryvyziuk, V. Mokoivets // Viina na Donbasi. 2014 – 2016 rr. : zb. nauk. prats za materialamy II Vseukr. nauk. viisk.-istor. konf. (NVIMU, Kyiv, 20 kvitnia 2017 r.), – Kyiv, 2018. – S. 107–111.

Zvernennia Prezydenta do ukrainskykh dobrovoltsiv – patriotiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.president.gov.ua/ news/ zvernennya-prezidenta-do-ukrayinskih-dobrovolciv-patriotiv-u-46322.

Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verk- hovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2018 rotsi”. – K : NISD, 2018. – 1316 s.

Yurkov M. O. Pravovyi status robotodavtsia u vidnosynakh z sotsialnoho za- bezpechennia pratsivnykiv: dys… kand. yuryd. nauk : 12.00.05 / M. O. Yurkov. – Kyiv, 2010. – 190 s.

Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs / O. V. Zaichuk, A. P. Zaiets, V. S. Zhuravskyi [ta in.] ; za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenka. – Kyiv : Yurinkom Inter, 2006. – 688 s.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro status veteraniv viiny, har- antii yikh sotsialnoho zakhystu” shchodo statusu osib, yaki zakhyshchaly nezalezhnist, suverenitet ta terytorialnu tsilisnist Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 07.04.2015 r. № 291-VIII / Verkhovna Rada Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2015. – № 24. – St. 173.

Pro borotbu z teroryzmom : Zakon Ukrainy vid 20.03.2003 r. № 638-IV

/ Verkhovna Rada Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. –

№ 25. – St. 180.

Stasjuk Ju. M. Socialjno-pravovi gharantiji derzhavy osobam – uchas- nykam dobrovoljchykh formuvanj: istorychnyj aspekt / Ju. M. Stasjuk // Et- nichna istorija narodiv Jevropy : zb. nauk. pr. Kyjivsjkogho nac. un-tu. – Kyiv: KNU, 2017. – № 51. – S. 145–149.

Yarosh stav radnykom hlavy Henshtabu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://projects.dt.ua/ UKRAINE/yarosh-stav-radnikom-glavi-genshtabu-168947.html.

Kulak N. V. Aktualni pytannia pravovoho statusu dobrovolchykh formuvan v Ukraini

/ N. V. Kulak // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. –2016. – № 4. – S. 84–88.

Kolotukha I. O. Okremi pytannia vyznachennia pravovoho statusu do- brovoltsia ta naimantsia pid chas zbroinoho konfliktu / I. O. Kolotukha // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo, 2015. – Vyp. 30 (2). – S. 190–193.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid

veresnia 2015 roku “Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.09.2015 r. № 555/2015 / Prezydent Ukrainy // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2015. – № 70. – St. 2592.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok vykonannia norm miz- hnarodnoho humanitarnoho prava u Zbroinykh Sylakh Ukrainy : Nakaz vid 23.03.2017 r. № 164 / Ministerstvo oborony Ukrainy // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2017. – № 61. – St. 1886.

Konventsiia pro zakony ta zvychai sukhodilnoi viiny (IV Haazka konventsiia) vid 18 zhovtnia 1899 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/995_222.

Zhenevskye Konventsyy ot 12 avhusta 1949 hoda y Dopolnytelnыe Protokolы k nym. Moskva : Mezhdunar. Kom. Kras. Krest, 2001. – 342 s.

Zhenevska konventsiia pro povodzhennia z viiskovopolonenymy. –Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2017. – № 62. – St. 2179.

Analiz vedennia antyterorystychnoi operatsii ta naslidkiv vtorhnennia Rosi- iskoi Federatsii v Ukrainu u serpni-veresni 2014 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http:// www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf.

Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I), vid 8 chervnia 1977 roku [Elektronnyi resurs] : Zibrannia chynnykh mizhnarod- nykh dohovoriv Ukrainy. – Rezhym dostupu : http:// zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/995_199/print.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo na- dannia statusu ta sotsialnykh harantii okremym osobam iz chysla uchasnykiv an- tyterorystychnoi operatsii : Zakon Ukrainy vid 04.12.2019 r.

№ 329-IX / Verkhovna Rada Ukrainy // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2020. – № 2.

##submission.downloads##

Як цитувати

Yevsieiev, I. (2019). ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ ЗАВДАННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (2014–2018). Воєнно-історичний вісник, 34(4), 34–45. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-34-45