ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ

Автор(и)

  • I. Pydoprihora

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-95-115

Ключові слова:

інформаційно-пропагандистське забезпечення, Військово- Морські Сили Збройних Сил України, періодизація.

Анотація

У статті обґрунтовано періодизацію становлення та розвитку інформа- ційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992–2014 роках. Виокремлення періодів розвитку предмету до- слідження дало змогу встановити специфічні ознаки його історичного розвитку та спрямованість його розвитку за стандартами держав-членів НАТО, що в умовах сучасних трансформацій інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України за відсутності комплексного історичного до- слідження в цьому напрямку слугуватиме важливим джерелом досвіду.

Біографія автора

I. Pydoprihora

ад’юнкт кафедри морально- психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, Україна (м. Київ)

Посилання

Yakym’yak S.V. Rozvytok Viyskovo-Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukray- iny: 25-richnyy dosvid : zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi naukovoyi konferent- siyi «Vidrodzhennya ukrayinskoho viyska: suchasnist ta istorychna retrospektyva» 1-2 hrudnya 2016 r. K.: NUOU, 2016. 161 s. S. 23.

Pydoprіhora I.I. Neobkhidnist vrakhuvannya dosvidu orhanizatsiyi informat- siyno-propahandystskoho zabezpechennya Viyskovo-Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny u 1992-2014 rokakh v interesakh vidnovlennya viyskovo-mor- skykh spromozhnostey. IKH Volynska Vseukrayinska istoryko-krayeznavcha konferentsiya : materialy konferentsiyi, Zhytomyrskyy derzhavnyy universytet imeni Ivana Franka, m.Zhytomyr, 3 lystopada 2017 roku. S.79-82.

Pydoprihora I. Contemporary historiographic of information-propaganda maintenance in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine (Suchasna is- toriohrafiya informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya u Viyskovo-Mor- skykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny). Skhidnoyevropeyskyy istorychnyy vis- nyk. 2018 r. Vyp.. 8. S. 194-205.

Pydoprіhora I.I. Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya u Viyskovo- Morskykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny v 1992-2014 rokakh: teoretyko-me- todolohichni aspekty. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), Warsaw, 2019. #5 (45), part 8. R. 36-41. URL: https://eesa-jour- nal.com/wp-content/uploads/EESA_may8.pdf.

Pydoprіhora I.I. Orhanizatsiyno-shtatna struktura orhaniv, vidpovidalnykh za orhanizatsiyu informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya u Viyskovo-Mor-

skykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny u 1992-2014 rokakh. KH Volynska Vseu- krayinska istoryko-krayeznavcha konferentsiya : materialy konferentsiyi, Zhytomyr- skyy derzhavnyy universytet imeni Ivana Franka, m.Zhytomyr, 16-17 lystopada 2018 roku. S.144-147.

Pydoprіhora I.I. Normatyvno-pravova baza z pytan orhanizatsiyi informatsiyno- propahandystskoho zabezpechennya u Viyskovo-Morskykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny u 1992–2014 rokakh. Ukrayinske viysko: suchasnist ta istorychna retros- pektyva : zbirnyk materialiv III Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferent- siyi 30 lystopada 2018 r. K. : NUOU, 2018. 331 s. S.212-214.

Pydoprіhora I.I. Umovy ta chynnyky vplyvu na orhanizatsiyu informatsiyno- propahandystskoho zabezpechennya u Viyskovo-Morskykh Sylakh Ukrayiny u 1992- 2014 rokakh. Problemy ta shlyakhy rozvytku systemy moralno-psykholohichnoho zabezpechennya u ZS Ukrayiny za dosvidom ATO : materialy naukovo-praktychno- ho seminaru. K.: NUOU, 2017. S.92-94.

Pydoprіhora I.I. Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya viysk v umo- vakh vedennya hibrydnoyi viyny. URL: https://ukrpost.biz/informatsiyno-propa- handystske-zabez/.

Pydoprіhora I.I. Orhanizatsiya informatsiyno-propahandystskoho zabezpe- chennya pidhotovky i zastosuvannya 36 okremoyi bryhady berehovoyi oborony Viyskovo-Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny (za dosvidom diy v khodi an- eksiyi Avtonomnoyi Respubliky Krym ta pid chas vykonannya zavdan za pry- znachennyam pislya peredyslokatsiyi z tymchasovo okupovanoyi terytoriyi). Aneksiya Avtonomnoyi Respubliky Krym ta viyna na Donbasi 2014–2015 rr. : zbirnyk naukovykh prats za materialamy Vseukrayinskoyi naukovo-istorychnoyi konferentsiyi, 23 veresnya 2015 r. Natsionalʹnyy viyskovo-istorychnyy muzey Ukrayiny. K., 2015. 301 s. S.62-73.

Pydoprіhora I.I. Umovy ta chynnyky vplyvu na orhanizatsiyu informatsiyno- propahandystskoho zabezpechennya Viyskovo-Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukray- iny u 2014 rotsi. Viyskovo-naukovyy visnyk. Lviv, Akademiya sukhoputnykh viysk imeni hetmana Petra Sahaydachnoho, 2018. № 29. S. 216-229.

Pydoprіhora I.I. Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya u Viysk- ovo-Morskykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny (1992 – 2014 rr.): metodolohiya doslidzhennya. Mizhnarodni vidnosyny: istoriya, teoriya ta praktyka : materialy miz- hnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi, Sumskyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni A.S. Makarenka, 28 lyutoho 2019 roku. Sumy : FOP Tsoma S.P., 2019. 224 s. S. 204-206. URL:http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/31649 7/33157/1/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B1%D1%

%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202019.pdf.

Kobzar A.O. Stanovlennya ta rozvytok struktur vykhovnoyi roboty u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny (1991-2011 rr.): dys. … kand. istorych. nauk: 20.02.22. Nats. un-t oborony Ukrayiny im. Ivana Chernyakhovskoho. K., 2013. 160 s.

Kobzar A.O., Herasymenko M.V., Kostenko YU.I., Malyuha V.M. Stanovlenn- ya ta rozvytok struktur vykhovnoyi roboty v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: monohrafi- ya. K.: NDTS HP ZS Ukrayiny, 2012. 161 s .

Seheda S.P. Ukrayinska viyskova presa yak chynnyk natsionalnoho vi- yskovoho budivnytstva (XX - pochatok XXI stolittya): dys. … d-ra ist. nauk:

02.22. Natsionalnyy universytet oborony Ukrayiny im. Ivana Chernyakhovs- koho. K., 2013. 538 s.

Seheda S.P. Stvorennya ta rozvytok ukrayinskoyi viyskovoyi presy (KHKH – pochatok KHKHI stolittya) : monohrafiya. Rivne: Ovid, 2012. 504 s.

Romanovskyy YA. YA. Kulturno-vykhovna robota v Zbroynykh Sylakh Ukray- iny (1991–2005 rr.): istorychnyy aspekt: dys. … kand. istor. nauk: 20.02.22. Natsion- alna akademiya oborony Ukrayiny. K., 2006. 245 s.

Ministerstvo oborony Ukrayiny. URL: http:// mil.gov.ua/ministry/istoriya.html.

Skyba P. «Budivnytstvo i rozvytok» Zbroynykh Syl Ukrayiny abo yak proyty shlyakh vid voyennoyi orhanizatsiyi derzhavy do zyednannya. Slavuta. 2013 269 s.

Viyskove budivnytstvo v Ukrayini u XX stolitti: istorychnyy narys, podiyi, portrety/ za zah. red. Kuzmuka O.I. K.: Vydavnychyy dim In Yure, 2001. 448 s.

Nashyvochnikov O.O. Stvorennya osnov Viyskovo-Morskykh Syl Ukrayiny (1991-1994) : avtoref. dys. … kand. istor. nauk: 20.02.22. NUOU im. Ivana Chern- yakhovskoho. K., 2016. 20 s.

Sokolyuk S.M., Naumenko A.O. Stvorennya ta stanovlennya Viyskovo-Morskykh Syl Ukrayiny (1991-1997 pp.). Budivnytstvo Zbroynykh Syl Ukrayiny: istorychnyy as- pekt : zbirnyk naukovykh prats / za red. Furmana I.I. K.: NAOU, 2011. 140 s.

Blyznyukov S.P. Khronika stvorennya Viyskovo-Morskykh Syl Ukrayiny. Nauka i oborona. 2007. №3. S. 19-22. 23. Yakymovych B. Viyskovo-Morski Syly Ukrayiny: vid vidnovlennya do aneksiyi Krymu (1991–2014). Naukovi zoshyty is- torychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu. 2016. Vypusk 17. C. 350–367.

Tarasov A. Treba nehayno stvoryuvaty nashu vlasnu morsku istoriyu – istori- yu ukrayinskoho flotu. Viyskovo-istorychna robota u Viyskovo-Morskykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny. Problemni pytannya ta shlyakhy yikh vyrishennya : ma- terialy vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 24-25 zhovtnya 2018 roku. Instytut Viyskovo-Morskykh Syl Natsionalnoho universytetu «Odeska morska akademiya». Odesa, 2019. 232 s. S.

VMSUkrayinypraktychnoznyshcheni.Ukrayinasvidomoposylylavoroha,-Tym- chuk. iPress.ua.URL:https://ipress.ua/news/vms_ukrainy_praktychno_znyshcheni_ ukraina_svidomo_posylyla_voroga tymchuk_56510.html?fbclid=IwAR3LjD068_ StJZYVRjcrT94YEwnqs.

Serohina S.H. Forma pravlinnya v Ukrayini: konstytutsiyno-pravovyy as- pekt : avtoref. dys. ... doktora yurydychnykh nauk : 12.00.02. Natsionalnyy uni- versytet «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Kharkiv, 2013. URL: https://dbms.institute/wp-content/uploads/2016/01/Serogina_SG_ doc.pdf.

Fedorenko V.L. Forma derzhavnoho pravlinnya ta model derzhavnoho uprav- linnya v Ukrayini: teoretyko-metodolohichni aspekty. Zbirnyk naukovykh prats Nat- sionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. Kyyiv, 2014. Vyp. 2. C. 3-20.

Petryshyn O.V. Forma derzhavnoho pravlinnya v Ukrayini: do poshuku kon- stytutsiynoyi modeli. Pravo Ukrayiny. 2014. № 8. S.105-116. URL: http://dspace.nlu. edu.ua/bitstream/123456789/7060/1/Petryshyn%20_105.pdf

Slobodyan O.F. Voyenna polityka postradyanskykh derzhav: porivnyalnyy analiz : dys. ... kand. polit. nauk : 23.00.02. Natsionalna akademiya nauk Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho, 2016. 219 s.

Hibrydna viyna: in verbo et in praxi : monohrafiya / pid. zah. red. prof. R.O. Dodonova. Donetskyy natsionalnyy universytet imeni Vasylya Stusa. Vinnytsya : TOV «Nilan-LTD», 2017. 412 s. S.88-89.

Perepelytsya H. M. Ukrayina – Rosiya: viyna v umovakh spivisnuvannya : monohrafiya. K.: Vydavnychyy dim «Stylos», 2015. 880 s.

Pydoprіhora I.I., Khayrulin O.M. Informatsiyno-propahandystske za- bezpechennya v zbroynykh sylakh inozemnykh derzhav u kintsi KHKH – na pochatku KHKHI stolittya : zbirnyk nauk. statey. K.: TSP „Komprynt”, 2018. 128 s.

Afonin E.A. Stanovlennya Zbroynykh Syl Ukrayiny: sotsialni ta sotsialno- psykholohichni problemy : monohrafiya. NAN Ukrayiny, Instytut sotsiolohiyi. K.: Interhrafik, 1994. 304 s.

Perepelytsya H.M. Konflikty v postkomunistychniy Yevropi: monohrafiya. K.: NISD, 2003. 432 s. 35. Horbulin V.P., Vlasyuk O.S., Kononenko S.V. Ukrayina i Rosiya: devyatyy val chy Kytayska stina. K.: NISD, 2015. 132 s.

Mahda YE. Shostyy. Spohady pro maybutnye : populyarne vydannya. Kharkiv: Knyzhkovyy Klub «Klub Simeynoho Dozvillya», 2017. 208 s.

Mykhalchenko M.I. Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennya protse- siv transformatsiyi suchasnykh politychnykh instytutiv Ukrayiny. Politychni instytuty ta protsesy. Naukove vydannya Hromadskoyi orhanizatsiyi «Mizhnarodnyy instytut humanitarnykh tekhnolohiy». K., 2016. Vyp. 1. 152 s.

Stratehichnyy oboronnyy byuleten Ukrayiny, vvedenyy v diyu Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 6 chervnya 2016 roku № 240/2016.

Pydoprіhora I.I. Problemni pytannya informatsiyno-propahandystskoho za- bezpechennya u svitli rosiysko-ukrayinskoyi viyny. Viyskovo-naukovyy visnyk. Lviv, Akademiya sukhoputnykh viysk imeni hetmana Petra Sahaydachnoho, 2018.

№ 30. S.217-237.

Pydoprіhora I.I. Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya Viyskovo- Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny na etapi vidnovlennya viyskovo-morskykh spromozhnostey. Natsionalna bezpeka Ukrayiny: aktualni problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya : materialy Tretoyi Vseukrayinskoyi kursantsko-studentskoyi naukovo- praktychnoyi konferentsiyi, m. Odesa, Viyskova akademiya, 24 lystopada 2017 r. Odesa, 2017. S. 235-237.

Pydoprіhora I.I. Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya Viysko- vo-Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny na etapi vidnovlennya viyskovo-mor- skykh spromozhnostey. Viyna na Donbasi. 2014 – 2017 rr. : zbirnyk naukovykh prats za materialamy III Vseukrayinskoyi naukovoyi viyskovo-istorychnoyi kon- ferentsiyi, 19 kvitnya 2018 r. Natsionalnyy viyskovo-istorychnyy muzey Ukray- iny. K., 2018. 264 s. S.158-163.

Pydoprіhora I.I. Formuvannya imidzhu zbroynykh syl Ukrayiny zasobamy in- formatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya v umovakh rosiysko-ukrayinskoho konfliktu. Istorychni studiyi suspilnoho prohresu. Hlukhiv, Hlukhivskyy natsionalnyy pedahohichnyy universytet imeni Oleksandra Dovzhenka, 2018. Vyp. 6. S. 81-89.

Pydoprіhora I.I. Zminy v orhanizatsiyi informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya Viyskovo-Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny protyahom 2014-2017 rokiv. Ukrayinske viysko: istorychna retrospektyva ta suchasnist : ma- terialy Vseukrayinskoyi naukovo- praktychnoyi konferentsiyi 1 hrudnya 2017 r. K.: NUOU, 2017. S.95-96.

Pydoprіhora I.I. Napryamky udoskonalennya informatsiyno-propahandystsko- ho zabezpechennya u Viyskovo-Morskykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny v period vidnovlennya viyskovo-morskykh spromozhnostey. Ukrayina. Yevropa. Svit. Istori- ya ta suchasnist: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, m. Kyyiv, 30 lystopada – 1 hrudnya 2018 r. K.: Tavriyskyy natsionalnyy universytet imeni V.I.Vernadskoho, 2018. 104 s. S. 40-45.

Boyko O. Proekt Kontseptsiyi rozvytku moralno-psykholohichnoho zabezpe- chennya syl oborony. URL: http://enigma.ua/articles/proekt-kontseptsii-rozvitku- moralbno-psikhologichnogo-zabezpechennya-sil-oboroni.

##submission.downloads##

Як цитувати

Pydoprihora, I. (2019). ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ. Воєнно-історичний вісник, 34(4), 95–115. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-95-115