ВИСВІТЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • M.I. Palamar

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-140-158

Ключові слова:

військова освіта, антитерористична операція, операція Об’єднаних сил, збройна агресія, Європейський Союз, НАТО, гібридна війна.

Анотація

Визначено основні етапи створення історіографії військової освіти України, її стан і перспективи розвитку. Проаналізовано підготовку висококваліфікованих кадрів для національного сектору безпеки і оборони, зокрема у гуманітарній сфері.

Біографія автора

M.I. Palamar

начальник навчально- методичного центру організації освітньої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

Посилання

Afonin Ye. Stanovlennia Zbroinykh Syl Ukrainy: sotsialni ta sotsialno-psykholo- hichni problemy / Ye. Afonin – K.: Interhrafik, 1994. – 304 s.

Bizhan I. V. Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu, metodychnoi i nau- kovoi roboty u vyshchii viiskovii shkoli. Pidruchnyk / I. V. Bizhan ta in. – Kharkiv, KhVU, 2001 – 410 s.

Bizhan I. V. Problemy ta shliakhy udoskonalennia profesionalizatsii viiskovykh fakhivtsiv / I. V. Bizhan // Nauka i oborona. – 2000. – №4. – S. 24–28.

Bila knyha antyterorystychnoi operatsii na Skhodi Ukrainy (2014–2016) / [pid zah.red. I. Rusnaka] – K.: Natsionalnyi universytet borony Ukrainy imeni Ivana Cher- niakhovskoho, 2017. – 162.s.

Vdovushka O.F. Pedahohichni osnovy prohnozuvannia pidhotovky viiskovy- kh fakhivtsiv v umovakh vyshchykh navchalnykh zakladiv: avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.04 / Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. – K., 2001. – 20 ark.

Vitchenko A.O. Diahnostyka sformovanosti fakhovoi kompetentnosti maibut- nikh vykladachiv VVNZ yak pedahohichna problema / A.O. Vitchenko, O.O. Ryb- chuk // Viiskova osvita. – 2015. – № 1 (31). – S.50–63.

Vorobiov O. Napriamky pidhotovky fakhivtsiv z lohistyky Zbroinykh Syl Ukrainy ta suchasni tekhnolohii upravlinnia lohistychnym zabezpechenniam / O. Vo- robiov, I. Vlasov, Yu. Shynkarenko // Viiskova osvita. – 2018. – №1 (37). –S. 66-72.

Vorobiov H. P. Pidhotovka ofitseriv dlia Sukhoputnykh viisk Zbroinykh syl Ukrainy: istoriia ta perspektyvy / H. P. Vorobiov // Viiskovo-naukovyi visnyk: zb. nauk. prats Akad. sukhoput. viisk. – 2013. – № 19. – S. 12–23.

Vorona T.M. Dystantsiina tekhnolohiia pidhotovky ta pidvyshchennia kvalifi- katsii pedahohichnykh pratsivnykiv z chysla fakhivtsiv z tymchasovo obmezhenymy mozhlyvostiamy dlia systemy viiskovoi osvity / Tezy dopovidei Mizhnarodnoi nau- kovo-praktychnoi konferentsii «Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u pidho- tovtsi ta diialnosti syl okhorony pravoporiadku» (Kharkiv, 15 bereznia 2019 r.). – Kharkiv: NA NHU, KhURE. 2019. – S. 119–121.

Holyk M. M. Formuvannia vyshchoi viiskovoi osvity v Ukraini (1992 – 1998 rr.): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupnia kand. ist. nauk: spets. 20.02.22 Viiskova istoriia

/ M. M. Holyk. – Lviv, 2000. – 26 c.

Honcharuk M. Shliakhy udoskonalennia pidhotovky fakhivtsiv, diialnist

yakykh poviazana zi zbroinym zakhystom derzhavy / Mykola Honcharuk, Dmytro Muzychenko, Vasyl Shvaliuchynskyi // Viiskova osvita. – 2018. – №1 (37) –S. 81-91.

Danyk Yu. Kiberosvita ta yii osoblyvosti / Yu. Danyk, A. Zinchenko // Viiskova osvita. – 2018. – № 2 (38). – C. 67–84.

Zhupinskyi P.O. Pryiniattia rishennia komandyra pid chas antyterorystychnoi operatsii yak psykholoho-pedahohichna problema / P.O. Zhupinskyi // Viiskova os- vita. – 2015. –№ 2 (32). – S. 78–84.

Zabolotnyi O. Kadrovyi potentsial Zbroinykh syl i yakist vyshchoi viisko- voi osvity: analiz ta systema zviazkiv / O. Zabolotnyi, A. Zelnytskyi V. Oliferuk, N. Shabatina // Viiskova osvita. – 2018. – №2(38). – C. 92–104.

Zelnytskyi A.M. Harantuvannia yakosti vyshchoi viiskovoi osvity v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy / A.M. Zelnytskyi // Naukovyi chasopys Akademii nat- sionalnoi bezpeky. – 2016. – № 2(18). – C. 52–68.

Zelnytskyi A.M. Problema yakosti pidhotovky ofitseriv taktychnoi lanky upravlinnia v konteksti provedennia ATO / A.M. Zelnytskyi, O.O. Mitiahin, Yu.I. Prykhodko // Viiskova osvita. – 2015. – № 1(31). – S. 93–102.

Zelnytskyi A.M. Pidhotovka ofitseriv taktychnoho rivnia upravlinnia v z urakhuvanniam ATO / A.M. Zelnytskyi, O.O. Mitiahin // Viiskova osvita. – 2016. –

№ 1(19). – S. 62–69.

Zelnytskyi A.M. Yakist vyshchoi viiskovoi osvity yak rezultat funktsionu- vannia pedahohichnoi systemy VVIZ / A.M. Zelnytskyi // Viiskova osvita. – 2016. – № 1(33). – S. 93–102.

Kaposloz H. V. Model naukovoho zabezpechennia funktsionuvannia ta rozvy- tku viiskovoi osvity Ukrainy / H.V. Kaposloz // Naukovyi chasopys Akademii nat- sionalnoi bezpeky. – 2016. – № 2(18). – C. 102–122.

Kobzar A. O. stanovlennia ta rozvytok struktur vykhovnoi roboty u Zbroinykh Sylakh Ukrainy (1991–2011 rr.): dys. kandydata ist. nauk 20.02.22 / Kobzar Anatolii Oleksiiovych. – K., 2013. – 278 s.

Kolos R. L. Pidhotovka ofitserskykh kadriv dlia Zbroinykh Syl Ukrainy za dosvidom Viiskovo-inzhenernoho instytutu (1991–2000 rr.): avtoref. dys. na zdobut- tia nauk. stupenia kand. ist. nauk: spets. 20.02.22 «viiskova istoriia» / R. L Kolos/ Kyiv, – 2004. – 21 s.

Kravchenko A.I. Vykhovannia patriotyzmu suchasnoho ukrainskoho suspilstva: is- torychne pidgruntia / A.I. Kravchenko // Viiskova osvita. – 2015. – № 1(31). – S. 112–117.

Krylenko I. M. Istoriohrafiia modernizatsii viiskovoi osvity pid vplyvom rozvytku tankobuduvannia v XX stolitti / I. M. Krylenko. – Kh. : NTU “KhPI”, 2009. – S. 75–82. 24 Kuzmuk O. I. Viiskove budivnytstvo v Ukraini v KhKh stolitti: istorychnyi narys, podii, portrety // Za zah. red. Kuzmuka O. I. – K.: VD “In Yure”, 2001. – 448 s.

Levchenko S. M. Osobystisno oriientovane vykhovannia maibutnikh ofitseriv u vyshchomu viiskovomu navchalnomu zakladi: dys. kand. ped. nauk: 13.00.04 / Serhii Mykolaiovych Levchenko. Kharkivskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody. – Kh., 2004. – 194 s.

Naumenko M. I. Viiskova osvita v Ukraini: stan, problemy, perspektyvy inno- vatsiinoho rozvytku / M. I. Naumenko // Nauka i oborona. – 2009. – № 1. – S. 24–32.

Neshchadym M. I. Viiskova osvita: novyi etap rozvytku / M. I. Neshchadym // Viisko Ukrainy. – 1998. – № 1–2. – S. 8–10.

Neshchadym M. I. Metodolohichni zasady stvorennia systemy viiskovoi osvity v Ukraini / M. I. Neshchadym // Nauka i oborona. – 1998. – № 2. – S. 33–40.

Neshchadym M. I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia / M. I. Neshchadym. – K. : Vydav.-polihraf. tsentr “Kyivskyi universytet”, 2003. – 852 s.

Neshchadym M. I. Metodolohichni osnovy planuvannia rozvytku v systemi viiskovoi osvity / M. I. Neshchadym // Pedahohika i psykholohiia. – 2000. – № 4. – S. 79–85.

Nekhaienko S. Rozvytok profesiinoho myslennia orhanizatoriv moralno- psykholohichnoho zabezpechennia yak psykholoho-pedahohichna problema / S. Nekhaienko // Viiskova osvita. – 2018. – № 2(38). – S. 172– 182.

Nikitiuk O. V. Pidhotovka viiskovo-medychnykh fakhivtsiv dlia Zbroinykh Syl Ukrainy (1991–2005 rr.): dys... kandydata ist. nauk 20.02.22 / Nikitiuk Oleksandr Volodymyrovych. – K., 2013. – 267 s.

Palamar M. I. Rozvytok systemy viiskovoi osvity v Ukraini (1996–2012 rr.)

/ 33. Palamar M. I. // Voienno-istorychnyi visnyk : zb. nauk. prats. – 2014. –

№ 2(12). – S. 40–45.

Poshedin O. I. Moralno-psykholohichne zabezpechennia diialnosti ZS Ukrainy. Voienno-istorychnyi aspekt. dys. kandydata ist. nauk: 20.02.22 / Oleksandr Ivanovy- ch Poshedin. – K., 2003. – 240 s.

Prykhodko Yu.I. Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv: stan, napriamy ta shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konfer-

entsii «Spilni dii viiskovykh formuvan derzhavy: problemy ta perspektyvy» (Odessa, 10–11 veresnia 2014 r.). Odesa: Vyd-vo Viiskova akademiia, 2014. – S. 244–248.

Seheda S. P. Stvorennia ta rozvytok Ukrainskoi viiskovoi presy (ХХ – po- chatok ХХІ stolittia) : monohrafiia / S. P. Seheda. – Rivne: Ovid, 2012. – 504 s.

Seheda S. P. Problemy pidhotovky zhurnalistskykh kadriv dlia ZMI // Aktual- ni problemy stanovlennia osobystosti profesionala v ryzykonebezpechnykh profesi- iakh // Materialy mizhrehionalnoho naukovoho seminaru. Kyiv, 25 bereznia 2010 r. / Min-vo oborony Ukrainy / Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy. – K.: NUOU, 2010 – S. 307–309.

Syrotenko A.M. Innovatsii v systemi pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv z vysh- choiu osvitoiu: poniattia, sutnist, spriamovanist NUOU / A.M. Syrotynko, S.O. Bo- hunov, Yu.I. Prykhodko // Nauka i oborona. – 2018. – № 3. – S. 38–46.

Sidash V. V Innovatsiinyi rozvytok vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy: dosvid, tendentsii, perspektyvy, osoblyvosti pidhotovky viiskovykh lotchykiv: [monohrafiia]

/ V. V. Sidash, A. M. Alimpiiev, H. V. Pievtsov ta in. – Kharkiv : Tsyfrova drukarnia

№1, 2012. – 456 s.;

Skrypnyk O. V. Ukrainskyi slid u rozvidtsi / Oleksandr Skrypnyk. – K. : Yaro- slaviv Val, 2009. – 319 s. : il.

Suprunov Yu. M. Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv rozviduvalno-informatsi- inykh system dlia Zbroinykh Syl Ukrainy.): dys. kandydata ist. nauk 20.02.22 / Su- prunov Yurii Mykhailovych. – K., 2016. – 257 s.

Suprunov Yu. M. Osnovni problemy ta napriamy intehratsii viiskovoi osvity z tsyvilnoiu osvitoiu / Yu. M. Suprunov, Yu. O. Chernykh, O. B. Chernykh // Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system: zb. nauk. prats ZhVI NAU. – 2012. – Vyp. 6. – S. 29–39.

Telelym V.M. Viiskova osvita v stratehii natsionalnoi bezpeky ta oborony der- zhavy / V. M. Telelym, Yu. I. Prykhodko.. Tezy dopovidei XI Mizhnarodnoi naukovo- praktychnoi konferentsii «Viiskova osvita i nauka: sohodennia ta maibutnie» (Kyiv, 27 lystopada 2015 r.). – K., VIKNU, 2015. – S. 428–430.

Telelym V.M. Viiskova osvita: vyklyky sohodennia, poshuky ratsionalizmu /

V.M. Telelym // Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. – 2014. – № 6. – S. 193–201.

Telelym V.M. Innovatsiini dydaktychni zasady v pidhotovtsi viiskovykh fakh- ivtsiv. Tezy dopovidei X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Viiskova

osvita i nauka: sohodennia ta maibutnie» (Kyiv, 21 lystopada 2014 r.) – K., VIKNU, 2014. – S. 417–419.

Telelym V.M. Pidhotovlenist do vedennia boiovykh dii kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv-uchasnykiv ATO. Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Naukove zabezpechennia sluzhbovo-boiovoi di- ialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy» (Kharkiv, 9 kvitnia, 2015 r.) – Kharkiv: Vyd- vo NANHU, 2015. – S. 37–38.

Telylym V.M. Pereosmyslennia navchannia ofitseriv / V.M. Telylym, R.I. Ty- moshenko // Oboronnyi visnyk. – 2015. – № 1. – S. 24–32.

Tymoshenko R. I. Teoretyko-metodolohichni zasady suchasnoho etapu rozvy- tku viiskovoi osvity / R. I. Tymoshenko, Yu. I. Prykhodko // Nauka i oborona. – 2011. – № 2. – S. 50–55.

Chernykh O.B. Analiz suchasnoho stanu systemy viiskovoi osvity respubliky Polshcha : dosvid dlia Ukrainy / O.B. Chernykh, O.O. Mitiahin, Yu.O. Chernykh // Viiskova osvita. – 2017. – № 1 (35). – S. 200–208.

Chernykh O.B. Problemy perekhodu systemy viiskovoi osvity na dvotsyklovu pidhotovku viiskovykh fakhivtsiv / O.B. Chernykh, Yu.O. Chernykh // Viiskova os- vita. – 2015. – №1(31). – S. – 232–239.

Cherniavskyi V. A. Sovershenstvovanye systemы podhotovky ofytserskykh kadrov dlia pohranychnыkh voisk Ukraynы: dys. kand. ped. nauk: 20.01.06 / V. A. Cherniavskyi // Akademyia pohranychnыkh voisk Ukraynы ym. Bohdana Khmelny- tskoho. – Khmelnytskyi, 1998. – 226 s. : yl.

Yahupov V.V. Innovatsiini napriamy rozvytku systemy pidhotovky ofitser- skykh kadriv u konteksti yevrointehratsiinykh tendentsii reformuvannia vyshchoi os- vity v Ukraini / V.V. Yahupov, V.A. Kortenko // Humanitarnyi visnyk Zbroinykh Syl Ukrainy. – 2006. – № 2(3). – S. 56–68.

##submission.downloads##

Як цитувати

Palamar, M. (2019). ВИСВІТЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Воєнно-історичний вісник, 34(4), 140–158. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-140-158