ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ

Автор(и)

  • I.І. Pydoprihora

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-65-87

Ключові слова:

інформаційно-пропагандистське забезпечення, Військово-Морські Сили Збройних Сил України, суспільно-політична обстановка, оцінювання суспільно-політичної обстановки.

Анотація

У статті на підставі оцінювання суспільно-політичної обстановки в південних регіонах України в 1992–2014 роках розкрито вплив її елементів на інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Сил Збройних Сил України та морально-психологічний стан особового складу. Встановлено, що суспільно-політична обстановка була вагомим чинником впливу на інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Також висвітлено проблемні питання оцінювання суспільно-політичної обстановки офіцерами структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

Біографія автора

I.І. Pydoprihora

adjunct of Ivan Cherniakhovskyi National Defense University of Ukraine (Kyiv)

Посилання

Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 312 с.

Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки “гібридної” війни. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 392 с.

Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.

Горбулін В.П., Власюк О.С., Кононенко С.В. Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна. – К. : НІСД, 2015. – 132 с.

Затинайко О.І., Павленко В.І., Бочарніков В.П., Свєшніков С.В. Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Румунії. Наука і оборона, 2014. – № 2. – С. 3–11.

Косевцов В.О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз. ЦМБСС. – К. : Сатсанга, 2000. – 80 с.

Перепелиця Г.М. Україна – Росія: війна в умовах співіснування. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2015. – 880 с.

Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. – К. : Світогляд, 2004. – 722 с.

Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.). Аналітична доповідь. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 304 с.

Петрик В.М., Остроухов В.В. Сутність духовно-релігійної складової національної безпеки України. Сучасні інформаційні технології у сфері національної безпеки та оборони, 2008. – № 1 (1). – С. 91–96.

Ткаченко В.М. Росія: ідентичність агресора. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації “Міжнародний інститут гуманітарних технологій”. – К., 2016. – Вип. 1. – 152 с.

Филипенко А.О. Південь України як обєкт інформаційної війни Росії. Військово-історична робота у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Проблемні питання та шляхи їх вирішення : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 24–25 жовтня 2018 р.). – Одеса : Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 2019. – 232 с.

Шевченко В.О., Поспєлов А.С. Національні інтереси України в контексті військово-політичної ситуації в Чорноморсько-Каспійському регіоні : аналітична доповідь / за ред. О.О. Воловича. – Одеса : Фенікс, 2011. – 96 с.

Данілов А. Український флот: біля джерел відродження. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2000. – 600 с.

Мамчак М. Анексія Криму. Анатомія «гібридної» війни. – Севастополь, 2014. – 522 с.

Науменко А.О. Початок організації Військово-Морських Сил України. Воєнно-історичний вісник, 2016. – № 1 (19). – С. 20–27.

Савченко. Н.А. Анатомия необьявленной войны. – К. : Українська перспектива, 1997. – 344 с.

Соколюк С.М. Передумови створення Військово-Морських Сил України (1989 р. – квітень 1992 р.) / С. М. Соколюк. – Воєнна історія, 2012. – № 2 (62). – С. 30–45.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах военно-нолітичного конфлікту: навчально-методичний посібник / за заг. ред. H.A. Агаєва. – К. : НДЦ ГП ЗС України, 2017. – 185 с.

Стасюк В.В. Психологія локальних війн та збройних конфліктів: підручник. – К. : НАОУ, 2006. – 570 с.

Підопригора І.І. Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992–2014 роках: теоретико-методологічні аспекти. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), Warsaw, 2019. – № 5 (45). – part 8. – Р. 36–41: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_may8.pdf

Інструкція з організації проведення оцінювання суспільно-політичної обстановки у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони України від 10 грудня 2014 року № 875.

Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / під. заг. ред. Р.О. Додонова. Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – 412 с.

Березовець Т. Два роки з початку АТО та гібридної війни РФ протии України: Провал путінського бліц-кригу. Доповідь. Частина 2. – К., 2016. – 75 с.

Румунія і Україна в стані неоголошеної війни?: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://chas.cv.ua/politics/4768-rumunya-ukrayina-v-stan-neogoloshenoyi-vyni.html (30.04.2012).

Григоришин С. Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях. Українська державність у XX столітті (історико-політологічний аналіз). – Київ, Політична думка, 1996.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/ukrxx/r11.htm

Дністрянський М.С. Українсько-румунські міждержавні відносини: геополітичні суперечності та перспективи. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 18 (243): Географічні науки. – С. 102–107: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9431/1/20.pdf

Безега Т.М. Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан. Науковий вісник Ужгородського університету (серія «Історія»), 2012. – Вип. 29. – С. 36–42:

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://shron1.chtyvo.org.ua/Bezeha_Tetiana/Ukrainsko-rumunski_terytorialni_superechnosti_istorychnyi_analiz_ta_suchasnyi_stan.pdf.

Дєточка О.Д., Шевчук О.В. Готовність громадян України захищати Батьківщину: соціологічний вимір. Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць Національного університету оборони України. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – Вип. 3 (17). – С. 74–79.

Манайло-Приходько Р.Ю. Регіональний вимір розвитку та функціонування партійної системи України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 // ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2018. – 291 с.

Звіт Міжнародної дорадчої групи про проведення нагляду за розслідуванням подій в Одесі 2 травня 2014 року. 4 листопада 2015 року. 99 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://rm.coe.int/16804884cb

Чорна В.О. Південний регіон України як цілісний простір економічної активності населення: специфіка, сучасний стан та перспективи розвитку / В. О. Чорна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»). – 2017. – Випуск 39. – С. 215–221.

Чорний В.С. Військова організація України: становлення та перспективи розвитку: монографія. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 368 с.

Демчук П.О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції: навчальний посібник. – К. : ППП, 2004. – 264 с.

Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі : монографія. – К. : НІСД, 2003. – 432 с.

Карпенко В. Сучасна гібридна війна. Український контекст. Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту. Схеми, поняття, класифікація, висновки : збірник статей та матеріалів / упорядники Карпенко В.М., Ткачук Р.В. – К. : Видавець Карпенко, 2017. – 160 с.

Яремчук В. Російська Православна церква в інформаційно-пропагандистському конструкті політики РФ щодо України на сучасному етапі. Наукові записки. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – Випуск 3 (77). – С. 247–273: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/yaremchuk_rosiiska.pdf.

Шостак А.В. Розвиток Одеської єпархії Української православної церкви у 1990-х роках // Наукові виклади, 2014. – № 4. – С.15–19.

Шостак А.В. Православні конфесії Півдня України у 90-х роках ХХ століття (на матеріалах Херсонської, Миколаївської, Одеської областей) : дис. … канд. істор. наук. // Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2016. – 257 с.

Ставлення жителів Криму до імовірних загроз та до питань, які мають значний конфліктний потенціал. Національна безпека і оборона. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 2011. – № 4–5. – С. 27–39.

Баранівський В.Ф., Прибутько П.С. Релігієзнавчі проблеми військово-соціального управління : монографія. – К. : «Золоті Ворота», 2013. – 312 с.

Коханчук Р.М. Душпастирська опіка військових : 2-е вид., розшир. та доп. – К., 2004. – 220 с.

Підопригора І.І., Хайрулін О.М. Інформаційно-пропагандистське забезпечення в збройних силах іноземних держав у кінці ХХ – на початку ХХІ століття: збірник наук. статей. – К. : ЦП «Компринт», 2018. – 128 с.

Магда Е.В. Гибридная война: выжить и победить. – Х. : Виват, 2015. – 320 с.

Егорова Л.Г., Чумичева М.А. Пространство печатных СМИ Крыма: концепция презентации. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации», 2013. – Том 26 (65). – № 3. – С. 110–119: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/01/020_yego.pdf

Глушкова Т.Д. Визначення обізнаності військовослужбовців з питань євроатлантичної інтеграції України / Т. Д. Глушкова // Гуманітарний вісник Збройних Сил України, 2006. – № 1 (2). – C. 79–87.

Єфімова В.В., Печенюк І.С., Савченко Л.В., Шевченко М.М. Зовнішньополітичні орієнтації та соціальне самопочуття офіцерів Збройних Сил України. Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми формування особистості офіцера Збройних Сил України : збірник наукових праць. – К. : НАОУ, 2007. – С. 78–85.

Власний електронний архів І.Підопригори. Файл «Результати анкетування остаточні». Дата створення 14.08.2008.

Власний електронний архів І.Підопригори. Файл «Опитування НАТО офіцерів ВБО. Вих. №141 від 22.01.2009 р.

Проблеми безпеки чорноморського регіону і Криму в оцінках експертів. Національна безпека і оборона. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 2011. – № 4–5. – С. 20–26.

Підопригора І.І. Весна 14 : науково-популярне видання. – К. : ЦП «Компринт», 2017. – 96 с.

Куцька О.М., Туранський М.О. Причини, які призвели до «неактивності» військових частин ЗСУ в ході анексії Криму Російською Федерацією. Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 1–2 грудня 2016 р.). – К. : НУОУ, 2016. – С. 132–133.

Підопригора І.І. Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення підготовки і застосування 36 окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України (за досвідом дій в ході анексії Автономної Республіки Крим та під час виконання завдань за призначенням після передислокації з тимчасово окупованої території). Анексія Автономної Республіки Крим та війна на Донбасі 2014–2015 рр. : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-історичної конференції (Київ, 23 вересня 2015 р.). – К. : Національний військово-історичний музей України, 2015. – С. 71–73.

Наказ Міністра оборони України від 25 листопада 2003 року № 415 “Про затвердження Положення про корабельну службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України”. Севастополь: СВМІ ім. П. С.Нахімова, 2004. 469 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Як цитувати

Pydoprihora, I. (2020). ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ. Воєнно-історичний вісник, 32(2), 65–87. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-65-87