ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА ПАРТИЗАНСЬКИМИ СИЛАМИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1945)

Автор(и)

  • М.R. Yezerskyi
  • P.I. Kryshnii

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-113-126

Ключові слова:

організація партизанських сил, органи керівництва, партизанські формування, рух Опору, партизанська боротьба.

Анотація

У статті узагальнено заходи щодо організації партизанських сил, розглянуто органи керівництва партизанським рухом у роки Другої світової війни та розкрито їх завдання. Доведено, що партизанська боротьба є характерною рисою прогнозованих воєнних конфліктів і має бути складовою воєнної стратегії держави та концепції забезпечення її національної безпеки. Разом з тим розглянуто структуру партизанських формувань деяких країн Східної Європи. 

Біографії авторів

М.R. Yezerskyi

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри Високомобільних десантних військ і Сил спеціальних операцій НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

P.I. Kryshnii

старший викладач кафедри Високомобільних десантних військ і Сил спеціальних операцій НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Александровская С.М. Мы – интернационалисты… – М. : Политиздат, 1975. – 285 с.

Боярский В.И. Правильная “неправильная” война. – М. : Изд. дом “Граница”, 2013. – 320 с.

Боярский В.И. Партизанская война: История утраченных возможностей / В.И. Боярский. – Мн. : Харвест; М. : АСТ, 2001. – 304 с.

Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк. – М. : Изд. дом “Граница”, 2003. – 448 с.

Война в тылу врага. О некоторых проблемах истории советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. – М. : Политиздат, 1974. – Вып. 1. – 447 с.

Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944). – К. : Генеза, 2005. – 408 с.

Кентій А.В., Лозицький В.С. Радянські партизани 1941–1944: світло й тені. – К., 2010. – 80 с.

Кентій А.В, Лозицький В.С. Слободянюк М.А. Радянський рух Опору на окупованій території України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – 98 с.

Курас И.Ф., Кентий А.В. Штаб непокоренных (Украинский штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны). – К. : Политиздат Украины, 1988. – 330 с.

Клоков В.И. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских оккупантов на Украине. 1941–1944: историографический очерк. – К. : Изд-во “Наукова думка”, 1978. – 124 с.

Клоков В.І. Исторические тетроди. О стратегии и тактике советских партизан в борьбе против фашисиских окупантов на Украине (1941–1944). – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1994. – 236 с.

Колосков И.А., Цырульников Н.Г. Народ Франции в борьбе против фашизма. – М., 1960.

Кучер В.І., Потильчак О.В. Україна 1941–1944: трагедія народу з фасадом Священної війни : монографія. – К.; Біла Церква: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2011. – 368 с.

Печенюк І.С., Печенюк С.І. До 120-річчя від дня народження Сидора Ковпака // Воєнна історія. – 2007. – № 1–3 (33–34). – С. 107–115.

Пономаренко П.К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941–1944. – М. : Наука, 1986. – 439 с.

Попов А.Ю. НКВД и партизанское движение. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 383 с.

Рибак М.І., Печенюк І.С. Партизанська боротьба в Україні та її стратегічне значення // Воєнно-історичний вісник. – 2012. – Вип. 2 (4). –

С. 98–115.

Старинов И.Г. Мины замедленного действия. – М. : Альманах “Вимпел”, 1999. – 288 с.

Советские партизаны. Из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны / Сост. В.Е. Быстров. – М. : Госполитиздат, 1961. – 831 с.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 гг.: В 3 т. – К. : Политиздат Украины, 1975. – Т. 1. – 544 с. – Т. 2. – 512 с. – Т. 3. – 563 с.

Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941–1945 рр.) : наук.-досвід. вид. / Авт.-упоряд.: О. В. Бажан, А. В. Кентій, В. С. Лозицький та ін. ; Редкол: В. А. Смолій та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 319 с.: іл.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 62, оп.1, спр.78, арк. 168.

Чайковський А.С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. мовою документів, очима історика). – К., 1994. – 256 с.

Честь і слава Батьківщини. – К. : ТОВ “Брама-V”, 2011. – 352 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Yezerskyi М., & Kryshnii, P. (2019). ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА ПАРТИЗАНСЬКИМИ СИЛАМИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1945). Воєнно-історичний вісник, 32(2), 113–126. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-113-126