ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА ОУН І УПА СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 1941–1944 РОКАХ

Автор(и)

  • V. Malyuga Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України (м. Київ), Ukraine
  • Yu. Kostenko Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України (м. Київ), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-36-2-201-218

Ключові слова:

антигітлерівська інформаційно-пропагандистська робота, Друга світова війна, ОУН, УПА, націоналісти, національно-патріотичне підпілля.

Анотація

У статті проведено аналіз еволюції антигітлерівської інформаційно- пропагандистської роботи ОУН і УПА серед населення України протягом Другої світової війни та визначено місце українського національно- патріотичного руху у боротьбі проти гітлерівської агресії. Висвітлено як обставини, що штовхали керівництво ОУН до вимушеної співпраці з гітлерівською Німеччиною, так і причини, які викликали спротив національно-патріотичних сил на теренах України окупаційній політиці нацистів. Автори показали періоди становлення антигітлерівської інформаційно-пропагандистської роботи підпільних осередків ОУН та збройних загонів УПА на території України. Розкрито тактику їх антигітлерівської інформаційно-пропагандистської роботи серед населення та особливості, притаманні цій діяльності у різні періоди протистояння з гітлерівською Німеччиною.

Стаття акцентує увагу на силах і засобах, задіяних у антигітлерівській інформаційно-пропагандистській роботі ОУН і УПА, показує форми та методи, які використовувало національно-патріотичне підпілля у цій діяльності.

 

Біографії авторів

V. Malyuga, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України (м. Київ)

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

Yu. Kostenko, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України (м. Київ)

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 

Посилання

Makar V. Propahandyvna diialnist UPA i yii dopovnenniado propahandy OUN / V. Makar // Vyzvol- nyi shliakh. London, 1982. – №5. – S. 536-544; №6. – S. 664-670; №7. – S. 790-798; №8. – S. 943-948.

OUN v svitli postanov Velykykh Zboriv, konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby 1929– 1955. Zb. dokumentiv. Paryzh: Vydannia ZCh OUN, 1955. – 371 s.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (dali – TsDAVO Ukrainy). – Fond 3959. – Opys 2. – Sprava 12. – Ark. 18

Hrytsak Ya.I. Narys istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii XIX - XX st. – K., 2000. – 360 s.

TsDAVO Ukrainy. – Fond 3959. – Opys 2. – Sprava 45. – Ark. 22.

Patryliak I.K. Viiskovadiialnist OUN(B) u 1940-1942 rr. – K., 2004. – Dodatky. – S. 426-596.

Borotba ta diialnist OUN na chas viiny. Propahandystskiv kazivky. – b/m, b/r. – S. 11.

StetskoYa. Vidnovlennia Ukrainskoi derzhavy v 1941 rotsi / Ya. Stetsko. – Miunkhen, 1954.

Makar V. Boiovi druzi: Spomyny u 2 t. / V. Makar. – Toronto: Homin Ukrainy, 1980. – T. 1. – 415 s.

Iliushyn I., Mazur I., Venherskyi S. Lvivska konspiratsiia 1939 – 1944 rr. Biohra- fichnyi slovnyk/ I. Iliushyn, I. Mazur, S. Venherskyi // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2001. – № 1. – S. 12-56.

Kedryn I. Zhyttia. Podii. Liudy. / I. Kedryn. – Niu-York: Chervona Kalyna, 1976, S. 361-365.

Osadchuk P. Tsilkom taiemno. Sekretni dokumenty reikhu pro diialnist OUN 1941 – 1944 rr. /

P. Osadchuk // Literaturna Ukraina, 14 hrudnia 1991.

Malyk Ya., Vol B., Chupryna V. Istoriia ukrainskoi derzhavnosti / Ya. Malyk, B. Vol, V. Chu- pryna. – Lviv: Svit, 1995. – Kn. 2. – 248 s

Kosyk V. Ukraina i Nimechchyna u Druhii svitovii viini / V. Kosyk. – Paryzh – Niu-York – Lviv. – 1993. – 659 s.

Lebed M. Orhanizatsiia protynimetskoh ooporu 1941-1943 rr./ M. Lebid // Suchasnistъ. 1983. – № 12; № 7-8. – S. 112.

Litopys neskorenoi Ukrainy. Dokumenty, materialy, spohady. Knyha 2. – Lviv: Halytskavy- davnychaspilka, 1997. – 664 s.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykho biednan Ukrainy u m. Kyievi (dali - TsDAHO Ukrainy). – Fond 62. – Opys 1. – Sprava 182. – Ark.75.

Kosyk V. Ukraina u Druhii svitovii viini u dokumentakh: Zbirnyk nimetskykh arkhivnykh ma- terialiv / V. Kosyk. – Lviv., 1997. – 382 s.

Haidabura V. M. Stsenichne mystetstvo v Ukraini periodu nimetsko-fashystskoi okupatsii (1941–1944 rr.): Avtoref. dys. d-ra mystetstvoznavstv. – K., 1999. – 19 s.

Prestupnye tseli gitlerovskoy Germanii v voyne protiv Sovetskogo Soyuza: Dokumenty i materialy. – M., 1987. – S. 73-75.

Shankovskyi L. Istoriia ukrainskoho viiska / L. Shankovskyi. – K., 1991. – 192 s.

TsDAVO Ukrainy – Fond 3833. – Opys 2. – Sprava 1. – Ark. 210.

Klymyshyn M. V pokhodi do voli, Spomyny u 2-kht. / M. K lymyshyn. – Toronto: Vydannia Lihy Vyzvolennia Ukrainy, 1975. – T. 1., s. 121.

Zavedniuk V. Napivnochi, na Volyni stvorylas armiia UPA: spomyny uchasnyka povstanskoi borotby (1942-1944) / V. Zavedniuk. – Ternopil: Lileia, 1996. – S. 23.

Lavriv P. Spohady zounivskoho pidpillia 1939-1945 rokiv / P. Lavriv // Vyzvolnyishliakh. – 1997. – № 12. – S. 45.

Dmytryk I. Ulisakh Lemkivshchyny: spomyny voiaka UPA / I. Dmytryk. – Miunkhen: Suchas- nist, 1982. – S. 43.

Hrytsai O. Diialnist OUN (M) v roky Druhoi svitovoi viiny / O. Hrytsai // Suchasnist. – 1983. – №1-2. – S. 22.

TsDAVO Ukrainy. – Fond 3833. – Opys 1. – Sprava 38. – Ark. 2.

TsDAHO Ukrainy. – Fond 1. – Opys 22. – Sprava 77. – Ark. 54, 72- 76, 83-86, 119, 121-122.

TsDAHO Ukrainy. – Fond 57. – Opys 4. – Sprava 342. – Ark. 1–133.

TsDAHO Ukrainy. – Fond 57. – Opys 4. – Sprava 348. – Ark. 1–81.

Problema OUN–UPA. Poperednia istorychna dovidka / Pid red. S.V. Kulchytsnoho. – K.: Insty- tut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2000. – 128 s.

Poltava P. Bezposeredno za shcho my vedemo nash boi? / P. Poltava. – B/m, 1949. – 48 s

Ozymchuk O. Antyfashystska borotba OUN–UPA v roky Druhoi svitovoi viiny (period 1941–1945 rr.). Na materialakh Volyni. – Avtoref. dys. kand. ist. nauk. – K., 1995. – 19 s.

Derzhavnyi Arkhiv Lvivskoi oblasti (dali – DALO). – Fond 3. – Opys 1. – Sprava 70. – Ark. 10, 27, 29.

Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii: V 32 t. / Red. Yu. Maivskyi, Ye. Shtendera; Vyd-vo Lito- pys UPA. – Toronto; Lviv, 1996 – T. 24: Ideia i chyn: Orhan Provodu OUN, 1942–46. – 342 s.

TsDAVO Ukrainy. – Fond 3833. – Opys 3. – Sprava 2. – Ark. 1–168.

Sodol P. Ukrainska Povstancha Armiia. 1943 – 1949 rr. / Dovidnyk. – Niu-York, 1994. – 200 s.

DALO. – Fond 2. – Opys1. – Sprava 230. – Ark. 6.

DALO. – Fond P-3. – Opys1. – Sprava 67. – Ark. 23.

DALO. – Fond P-3. – Opys1. – Sprava 50. – Ark.17.

Bondarenko K. Fashyzm v Ukraini. Do problemy istorii // Ukrainski varianty. – 1997. – №2. – S. 81.

Sodol P. Ukrainska Povstanska Armiia, 1943–1949. Dovidnyk. Vypusk druhyi / P. Sodol. – Niu- York: “Proloh”, 1995. – 296 s.

Veryha V. Vtraty OUN v chasy Druhoi svitovoi viiny / V. Veryha. – Toronto: Sribna surma, 1991. – 206 s.

Verstiuk V.F., Dziuba O.M., Nepryntsev V.F. Ukraina vid naidavnishykh chasiv do so- hodennia: khronolohichnyi dovidnyk / V.F. Verstiuk, O.M. Dziuba, V.F. Nepryntsev. – K.: Nau- kova dumka. – 1995. – 688 s.

Nikolskyi V. Pidpillia OUN (b) u Donbasi / V. Nikolskyi. – K., 2001. – 178 s.

TsDAVO Ukrainy. – Fond 3833 – Opys1. – Sprava 81. – Ark. 3.

TsDAHO Ukrainy. – Fond 383. – Opys1. – Sprava 94. – Ark.

Kosyk V. UPA v nimetskykh dokumentakh / V. Kosyk // Ukrainskyivyzvolnyirukh. – Zbirnyk № 1. – S. 67.

##submission.downloads##

Як цитувати

Malyuga, V., & Kostenko, Y. (2020). ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА ОУН І УПА СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 1941–1944 РОКАХ. Воєнно-історичний вісник, 36(2), 201–218. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-36-2-201-218