РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (1994–2004 рр.)

Автор(и)

  • O. Voroshchuk

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-116-127

Ключові слова:

Українська церква, релігійні конфесії, духовенство, капелани, духовне виховання, душпастирська опіка, культурне виховання, традиції, Українська православна церква Київського патріархату, Українська православна церква Московського патріархату, Українська греко-католицька церква.

Анотація

У статті висвітлено деякі історичні аспекти участі релігійних конфесій України у процесі становлення та розвитку Збройних Сил України, а також їх роль та місце в духовному та культурному вихованні особового складу Зброй- них Сил України. На основі проаналізованих історичних фактів встановлено модель задоволення релігійних потреб військовослужбовців у період станов- лення та розвитку військово-релігійних відносин.

Біографія автора

O. Voroshchuk

ад’юнкт кафедри морально- психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, Україна (м. Київ)

Посилання

Kokhanchuk R. Dushpastyrsʹkaopikaviysʹkovykh / Vydannya 2-e rozshyreneta- dopovnene. – K., 2004. – 220 s.

Pidsumkovyyzvit z naukovo-doslidnoyi roboty “Sotsialʹnyymekhanizmrea- lizatsiyiderzhavnoyiprohramyreformuvannyatarozvytkuZbroynykhSylUkray- inynaperioddo 2005 roku” (Shyfr “Sotsialʹnyymekhanizm”) – K.: NDTS HP ZSU, 2003. – 220 s.

Dibrova V.A., Kostyuk P.I., Kokhanchuk R.M., Melʹnyk O.I. Triumfsertsya: naukovo-populyarne vydannya / K.: MediaSvit, 2010. – 224 s.

Shuba O., Bazar-Nalysnyk O., Onopchenko V. Armiya i Tserkva v Ukrayini:

problemytaperspektyvyharmonizatsiyividnosyn / Ukrayinsʹkerelihiyeznavstvo. – 2007. - № 44. - S. 50-58.

Armiya i dukhovnistʹ: svobodasovistitavirovyznannya. MaterialyMizhnarod- noyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. K., 1995.

Lubsʹka M. Relihiyeznavcho-pravovyy analizzmistutarealizatsiyipryntsypusvo- bodysovistitavirospovidannya v Ukrayini / Avtoreferat. – K., 2002.

III NatsionalʹnakonferentsiyaVseukrayinsʹkohomizhkonfesiynohorelihiyno hokhrystyyansʹko-viysʹkovohobrat•stva:[Elektronnyyresurs].– Rezhymdostupu: http://news.ugcc.ua/news/%D0%86%D0%86%D0%86_nats%D1%96onalna_ konferents%D1%96ya_vseukrainskogo_m%D1%96zhkonfes%D1%96yno go_rel%D1%96g%D1%96ynogo_hristiyanskov%D1%96yskovogo_bratst- va_55496.html.

Kobersʹkyy L. Dosviddushpastyrsʹkoyiopiky u viysʹkakhZakhidnohooperatyvno hokomanduvannya // KyyivsʹkaTserkva. – 2001. – № 1 (12). – S. 81–85.

Pidopryhora I., Khayrulin O. Informatsiyno-propahandyst•sʹke zabezpechennya v zbroynykhsylakhinozemnykhderzhav u kintsi KHKH – napochatku KHKHI stolit- tya. – K.: TSP “Komprynt”, 2018. – 128 s.

##submission.downloads##

Як цитувати

Voroshchuk, O. (2019). РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (1994–2004 рр.). Воєнно-історичний вісник, 34(4), 116–127. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-116-127