ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ, БУКОВИНИ ТА БЕССАРАБІЇ У 1939–1940 рр.

Автор(и)

  • Pavlovska S.V. Pavlovska S.V.

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-129-139

Ключові слова:

Друга світова війна, країни Східної Європи, Червона армія, пакт Молотова-Ріббентропа, пропагандистська діяльність, ідеологічні органи РСЧА.

Анотація

У статті розглядаються аспекти політичної ідеології, пов’язані із насильницьким насадженням радянських соціально-політичних кліше населенню Західної України, Бессарабії, Північної Буковини на початку Другої світової війни. Авторкою з’ясовано яким чином ідеологічні структури Червоної Армії працювали з населенням країн Східної Європи з метою легітимізації приєднання цих територій до СРСР. Ці події стали визначними для формування політичного європейського конструкту на декілька десятиріч уперед.

Біографія автора

Pavlovska S.V. Pavlovska S.V.

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Гаврилів І.О. Більшовицький терор на Західноукраїнських землях у1939–1941 рр.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/24_6.pdf

Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. : монографія. – К. : Олан, 2004. – 704 с.

Гриневич В.А. Червона армія у війнах і військових конфліктах 1939–1940 рр.: військово-політичні, ідеологічні та соціально-психологічні аспекти // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки (міжвідомчий збірник наукових праць). – К. : Інститут історії України НАН України. – Т. 2. –Вип. 19: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://history.org.ua/JournALL/pro/10/20.pdf

Крисько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) [Под общ. ред. Тараса]. – Мн., 1999.

Лисенко О.Є., Пилявець Р.І. Пакт Молотова-Ріббентропа 1939. Енциклопедія історії України: Т. 8. Па - Прик / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : Вид-во “Наукова думка”, 2011. – 520 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Pakt_M_R (останній перегляд: 14.07.2019)

“Наша зелена Буковина одягнула святковий одяг” Голос України 2010.08.07: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/vistupi_text/Martinyuk/golos_10_08_07.html

Політична історія України ХХ століття. У шести томах. Т.4-й: Україна у Другій світовій війні. (1939–1945) / Керівник тому В.І. Кучер. – К., 2004. – 584 с.

Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР 7 ноября 1939 года: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikisource.org/wiki/№_199

Про військову перепідготовку, переатестування працівників партійних комітетів і про порядок їх мобілізації в РСЧА. Постанови Політбюро ЦК ВКП(б) 13 березня 1940 р // Коммунистическая Партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов. Конференций и пленумов ЦК. – Т.7. – М., 1985. – 574 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8617-t-7-1938-1945-1985-574-s#mode/inspect/page/566/zoom/5

Скан копія документа: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://historyfoundation.ru/2019/05/31/pakt/?fbclid=IwAR3pGl4buNRaTvs0bguz5KtzOIOnGIT4F_MN7_ GfsVAukN5hHRqfta0uKRk

Стенограмма заседаний Международного Военного Трибунала от 28 марта – 2 апреля 1946: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://militera.lib.ru/docs/da/np_doprosy/ribbentrop-d.html

Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1997: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://militera.lib.ru/memo/0/one/russian/sudoplatov_pa.rar

Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 4. Новейшее время [Составитель Д.В. Кузнєцов]. – Благовещенськ, 2013. – 179 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://stomfaq.ru/kniga-4-novejshee-vremya-sostavitele-d-v-kuznecov-blagoveshens/index39.html#pages

Центральний Державний архів громадських організацій України (далі –ЦДАГОУ).

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, сп. 974, арк. 64.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, д. 47, арк. 8.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, д. 47, арк. 9.

Шайкан В. Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової війни 1939–1945 рр. : монографія. – Кривий Ріг : Діоніс, 2010.

Шайкан В. Більшовики і Західна Україна на початковому етапі Другої світової війни / В. Шайкан // Сторінки воєнної історії України. – 2010. – № 13. – С. 1–3.

##submission.downloads##

Як цитувати

Pavlovska S.V., P. S. (2019). ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ, БУКОВИНИ ТА БЕССАРАБІЇ У 1939–1940 рр. Воєнно-історичний вісник, 31(1), 129–139. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-129-139