ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОФІЦЕРСЬКОГО КОРПУСУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • L. Drok Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (Київ), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-35-1-58-72

Ключові слова:

офіцерський корпус, чисельність офіцерських посад, Збройні Сили України

Анотація

Дослідження розкриває історичний процес формування офіцерського потенціалу Збройних Сил України у період із 1992 року по 2020 рік. У досліджені виділено п’ять етапів формування офіцерського корпусу, проведено аналіз чисельності посад офіцерів національних Збройних Сил у зазначений вище відтинок часу, з’ясовано сутність тенденцій і пріоритетів діяльності органів державної влади та військового управління в питаннях формування офіцерського корпусу у визначених хронологічних рамках. Наведені результати аналізу чисельності офіцерських посад пояснюють історичні умови, що сприяли становленню професійної складової нашої армії – офіцерського корпусу Збройних Сил України та можуть слугувати вирішенню питань щодо визначення кількісних показників офіцерського складу при побудові сучасного українського війська.

Біографія автора

L. Drok, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (Київ)

доцент кафедри військової підготовки

Посилання

Postanova Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. (1991). Akt progoloshennya nezalezhnosti Ukray- iny` vid 24 serpnya 1991 r. № 1427-XII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/

Bocharov, A. V. (2006). Osnovnyye nauchnyye metody v istoricheskom issledovanii: Varianty strukturno-diakhronnogo analiza. Tomsk.

Vorobjov, G. P. (2014). Stvorennya ta rozvy`tok Suxoputny`x vijs`k Zbrojny`x Sy`l Ukrayiny` (1991 – 2005 rr.). [Avtoref. dy`s. kand. ist. nauk]. Nacz. un-t oborony` Ukrayiny` im. I. Chernyaxovs`kogo. Kyiv.

Vytyah z istorychnoyi dovidky Upravlinnya kadriv MOU za period 1991 – 1992 rr. GDA MO Ukrayiny` (Galuz. derzh. arxiv Min. obor. Ukr.). F. 3501. Op. 17713. Sp.79.

Dashkevych, O. I. (2012). Metod periodyzatsiyi yak instrument istorychnoho doslidzhennya diyalʹnosti kadrovykh orhaniv Zbroynykh Syl Ukrayiny z pytanʹ komplektuvannya posad vyshchoho ofitsersʹkoho skladu (1991 – 2011). Voyenno-istory`chny`j visny`k. 3 (5). 62-75.

Dashkevych, O. I. (2015). Vyshchyy ofitsersʹkyy korpus: istoriya stvorennya ta komplektuvan- nya. (s.s. 167-285). Vinny`cya : “TD “Edel`vej i K””.

Dumenko, M. P. (2019). Funktsionuvannya sluzhb (pidrozdiliv) personalu Zbroynykh Syl Ukray- iny u 2011 – 2018 rokakh v umovakh myrnoho chasu ta osoblyvoho periodu. Voyenno-istory`chny`j visny`k. 34 (4). 128-139.

Istorychna dovidka za 1991 – 2001 roky. GDA MO Ukrayiny` (Galuz. derzh. arxiv Min. obor. Ukr.). F. 3501. Op. 48085. Sp. 136.

Knyha shtatno-posadovoho obliku ofitsersʹkoho skladu ta praporshchykiv Holovnoho uprav- linnya kadriv MOU za 1999 – 2001 rr. GDA MO Ukrayiny` (Galuz. derzh. arxiv Min. obor. Ukr.). F. 3501. Op. 48732. Sp. 74.

Knyha shtatno-posadovoho obliku ofitsersʹkoho skladu ta praporshchykiv Holovnoho uprav- linnya kadriv MOU za 2001 – 2004 rr. GDA MO Ukrayiny` (Galuz. derzh. arxiv Min. obor. Ukr.). F. 3501. Op. 48732. Sp. 32.

Kradin, N. N., Korotayev, A. V. & Grinin, L. Ye. (2014). Teoriya i metodologiya istorii. Volgo- grad : Uchy`tel.

Kuzʹmuk, O. I. (2011). Evolyutsiya struktury Zbroynykh Syl Ukrayiny (1991 – 2011 rr.). Viysʹkovo-naukovyy visnyk. 16. 47-63.

Levyk, B. S. (2012). Viysʹkovo-politychne zabezpechennya stanovlennya Zbroynykh Syl Ukrayiny 1991 – 1992 rr. (za materialamy Derzhavnoho haluzevoho arkhivu Ministerstva oborony Ukrayiny). Analitychno-informatsiynyy zhurnal “Skhid”. 3. 96-102.

Mashtalir, V. V. (2009). Do istoriyi stvorennya normatyvno-pravovoyi bazy rehulyuvannya diyalʹnosti ofitsersʹkoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny. Zbirn. nauk. pratsʹ “Pytannya istoriyi nauky i tekhniky”. 2 (10). 22-24.

Nashy`vochnikov, O. O. (2016). Stvorennya osnov Vijs`kovo-Mors`ky`x Sy`l Ukray- iny` (1991 – 1994 rr.). [Avtoref. dy`s. kand. ist. nauk]. Nacz. un-t oborony` Ukrayiny` im.

I. Chernyaxovs`kogo. Kyiv.

Pokoty`lo, O. I. (2012). Stvorennya Zbrojny`x Sy`l Ukrayiny`: istoriografiya. [Avtoref. dy`s. kand. ist. nauk]. Nacz. un-t oborony` Ukrayiny`. Kyiv.

Segeda, S. P. (2013). Ukrayinsʹka viysʹkova presa yak chynnyk natsionalʹnoho viysʹkovoho bu- divnytstva (XX - pochatok XXI stolittya). [Avtoref. dys. d-ra ist. nauk]. Nacz. un-t oborony` Ukrayiny` im. I. Chernyaxovs`kogo. Kyiv.

Sokal`, I. I. (2004). Stvorennya sy`stemy` proty`povitryanoyi oborony` Ukrayiny` (1991 – 2000 rr.): istory`chny`j aspekt. [Avtoref. dy`s. kand. ist. nauk]. Nacional`na akademiya oborony` Ukrayiny`. Kyiv.

Shevchuk, V. P. (2019). Istoriografiya stvorennya ta rozvy`tku Zbrojny`x Sy`l Ukrayiny` v 1991–2014 rokax. Voyenno-istory`chny`j visny`k. 31 (1).

##submission.downloads##

Як цитувати

Drok, L. (2020). ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОФІЦЕРСЬКОГО КОРПУСУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Воєнно-історичний вісник, 35(1), 58–72. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-35-1-58-72